privacyverklaring

Stichting Toeven op de Hoeve is zich ervan bewust dat u haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. De stichting realiseert zich dat u vertrouwen in haar stelt en ziet het als haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u bewaren, waarom en met welke termijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u kaarten bestelt voor een van onze activiteiten, registreren wij (voor zover deze gegevens verplicht worden gesteld door het ticketsysteem):
• uw voor- en achternaam 
• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw) 
• uw adresgegevens 
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• voor welke activiteiten u kaarten bestelde
• tegen welk tarief u de kaarten bestelde.
Ten behoeve van de nieuwsbrieven bewaren wij uitsluitend:
• uw voor- en achternaam 
• hoe u wenst te worden aangesproken (heer/mevrouw) 
• uw e-mailadres
• en wanneer u dit heeft ingevuld uw woonplaats.

Met welk doel registreren wij deze gegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om:
• uw bestelling te kunnen afhandelen en u toegangsbewijzen per mail toe te sturen; 
• u onze nieuwsbrief en/of ander informatiemateriaal te kunnen toezenden;
• contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij zijn verzameld. Wanneer u gedurende een periode van maximaal vijf aaneengesloten jaren geen bestellingen meer doet, verwijderen wij de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van de kaartverkoop uit onze bestanden. Voor de nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de voettekst. Uw gegevens blijven dan echter wel behouden. Wanneer u definitief van de verzendlijst verwijderd wenst te worden, stuur dan een mail aan hetisgoed@toevenopdehoeve.nl met uw verzoek.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toeven op de Hoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toeven op de Hoeve.
Richt een bezwaar of verzoek bij voorkeur via e-mail aan ons. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u zelf afkomstig is, vragen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden. In deze kopie hoeven alleen uw naam en voorletters leesbaar te blijven. Alle overige persoonsgebonden informatie (BSN, pasfoto, paspoortnummer etc.) mogen onleesbaar gemaakt worden, ter bescherming van uw privacy.
Een klacht over onze bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de rechter. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van Toeven op de Hoeve gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen?

U kunt ons bereiken door contact op te nemen met:

Dees Wilgehof-Sodaar
hetisgoed@toevenopdehoeve.nl

weten wat er speelt?

meld je aan voor de nieuwsbrief

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.